Yönerge

T.C.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

BAP HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE

İZLEME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Giresun Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”  hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Yönerge’de geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,

b) BAP: Bilimsel Araştırma Projelerini,

c) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel/sanatsal içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini,

ç) BAP Komisyonu (BAPKO):  Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,

d) BAP Komisyon Başkanı: BAP Komisyonuna Üniversite adına başkanlık etmekten ve BAP komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

e) BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

f) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Giresun Üniversitesi BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

g) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Yardımcısı: BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörüne çalışmalarında yardım eden, yokluğunda yerine vekâlet eden ve koordinatörün önerisi ile Üst Yönetici tarafından görevlendirilen bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönergede belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

ğ) BAP Yayın İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDEK):BAP’tan üretilen yayınların incelenerek belirlenen yayın kriterlerine uygunluklarının değerlendirilmesi aşamasında, BAPKO'ya yardımcı olmak amacıyla, anabilim dalları arasında eşitlik gözetmek suretiyle öğretim üyeleri arasından seçilmiş kurulu,

h) Bursiyer: Üniversite de, yürütülen bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciyi,

ı) Gerçekleştirme Görevlisi:  Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

i) Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörünü,

j) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri,

k) Kaynak aktarımı: Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde otuzunu aşmaması kaydıyla BAP komisyonu tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkıyı,

l) Muhasebe birimi: Üniversitede muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

m) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere karşı sorumlu olan yetkiliyi,

n) Ön Değerlendirme Kurulu (ÖDK): Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAPKO'ya yardımcı olmak amacıyla Fen, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarından anabilim dalları arasında eşitlik gözetmek suretiyle öğretim üyeleri arasından seçilmiş, ön değerlendirme kurulunu,

o) Özel hesap: Üniversite bütçesinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını,

ö) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,

p) Proje değerlendirmesi yapacak uzman: Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakemi,

r) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasında ve yürütülmesinde sorumlu olan öğretim üyesi veya doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,

s) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

ş) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

t) Üst yönetici: Üniversite rektörünü,

u) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,

ü) Yükseköğretim kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

BAP Komisyonu (BAPKO)

MADDE 4-(1) Bu Yönerge’de belirtilen görevlerin yürütülmesi için üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında senatonun önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Üniversite’de var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon başkanı ve üyeleri görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak üst yönetici tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

 

BAPKO’nun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 5-(1) BAPKO;

a) ÖDK üyelerini belirleyerek Üst Yöneticiye sunar.

b)YİDEK üyelerini belirleyerek Üst Yöneticiye sunar.

c) Proje dönemleri ile BAPKO çalışma takvimini belirler ve duyurur.

ç) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

d) Her yılın başında Üniversitenin stratejisi çerçevesinde, araştırma ve geliştirme etkinliklerine ilişkin hedefleri doğrultusunda proje önerilerinin, Madde 12’de sözü edilen proje türlerine göre ön ayırımını yapar.

e) Gerektiğinde proje başvurularını, değerlendirilmesi amacı ile ÖDK’lere ve/veya proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara gönderir.  ÖDK üyeleri tarafından yapılan gizli puanlama sonuçlarını da dikkate alarak projelerin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

f) Kabul edilen projelerin desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütür.

g) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüsü ile BAPKO Başkanı arasında imzalanacak sözleşmeyi hazırlar.

ğ) Üst Yöneticiye her yılın sonunda, desteklenen, kapsama alınan, sürmekte olan veya sonuçlanan projeler ve Üniversitenin bilimsel etkinlikleri hakkında faaliyet raporu sunar.

h) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen “Bilimsel Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Üniversitenin bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve ilan eder.

ı) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında satın alımı yapılan her türlü makine, cihaz, alet ve ekipmanın envanterini tutar.

i) Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde proje değerlendirmesi yapacak uzman görüşüne başvurur ve yazılı görüş alır.

j)Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir ÖDK’lere sunulan ara raporları değerlendirerek, proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar verir.

k)Projelere kaynak aktarımına ilişkin ara raporların ve sonuç raporlarının verilme dönemlerini ve sürelerini proje sözleşmelerini dikkate alarak belirler.

l)Yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetleri yürütür.

m) Proje yürütücüsünün gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre veya ek bütçe verilip verilmeyeceğine karar verir.

n) Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.

o) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücüsünü değiştirebilir ve projeyi yürürlükten kaldırabilir.

ö) Gerektiğinde önerilen, kabul edilen ve yürütülen projelerin içeriği, yöneticisi, araştırmacıları, bütçesi veya süresi ile ilgili değişiklik ve düzeltme tekliflerini değerlendirir ve karara bağlar.

p) Bu Yönergeye ve sözleşmeye aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımları belirler.

r) Devam eden veya biten projeler için verilen cezalara ait itirazları gerekçeleri ile birlikte değerlendirip sonuçlandırır.

s) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki diğer görevleri ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün görevleri

MADDE 6-(1)  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) BAP’ın program ve faaliyetlerini Yönetmelik, Yönerge ve BAPKO kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak,  yazışmaları yapmak,

c) Gerekli gördüğü durumlarda duyuru yapmak,

ç) BAPKO toplantıları için gündemi hazırlamak, toplantılara raportörlük etmek,

d) BAPKO, BAP Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüleri ve araştırmacıları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Üst Yöneticiye BAP Koordinasyon Biriminin çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,

f) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak komisyon üyelerini, gerçekleştirme görevlisini, harcama yetkilisi mutemedini atamak,

g) BAPKO ve ÖDK toplantıları için gündemi hazırlamaktır.

 

BAPKO toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 7-(1) BAPKO yılda en az iki defa gündemli olarak toplanır. Üst Yönetici ya da görevlendireceği BAPKO Başkanı veya BAPKO üyelerinden en az üçü BAPKO’yu olağanüstü toplantıya çağırabilir. BAPKO salt çoğunlukla toplanır. BAPKO kararları katılanların açık oylaması ve oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. BAPKO toplantılarında herhangi bir yasal mazereti olmaksızın bir yıl içinde üst üste iki defa katılmayan üyelerin görevi sona erer.

 

Ön Değerlendirme Kurulu (ÖDK)

MADDE 8-(1) Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAPKO'ya yardımcı olmak amacıyla Fen, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarından anabilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle, öğretim üyeleri arasından dört ayrı ÖDK oluşturulur. Bu kurullar ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitü kurullarının farklı anabilim dallarında belirleyeceği adaylar arasından BAPKO tarafından seçilen ve Üst Yöneticinin onayıyla görevlendirilen uluslararası atıf indekslerince tanımlanan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan veya güzel sanatlarda akademik yükseltme ölçütlerine uygun olan sanatsal etkinliklere katılarak ulusal ve/veya uluslararası alanda atıf yapılan beşer üyeden oluşur. Kurulların oluşturulmasında kurul alanına giren akademik birimlerin dengeli bir şekilde temsil edilmesine özen gösterilir. ÖDK üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. ÖDK kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı üzerine toplanır.

 

ÖDK’nin görevleri

MADDE 9-(1) ÖDK’nin görevleri şunlardır:

a) BAPKO tarafından gönderilen proje başvurularının ön değerlendirmesini yapar.

b) Ön değerlendirme amacı ile gönderilen projelerden proje değerlendirmesi yapacak uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmesi halinde, ilgili projeleri Proje değerlendirmesi yapacak uzmana gönderilmek üzere BAPKO’ya iade eder.

c) Projelerle ilgili her türlü idari (yürütücü ve/veya araştırıcıların değişimi, süre uzatımı istemi veya durdurma istemi vb.) ve mali (ek bütçe istemi, fasıl aktarımı istemi) değişikliklerin projeye uygunluğu hakkında BAPKO’ya görüş bildirir.

ç) Projelerin ön değerlendirmesi, ÖDK üyelerince “gizli puanlama” usulüyle yapılır ve sonucunda projelerin desteklenip desteklenmeyeceği yönünde görüş oluşturur ve bu görüşünü ilgili tutanaklarla BAPKO’ya sunar.

d) BAPKO’ya sunulan veya sürmekte olan projelerle ilgili ara raporlarını ve sonuç raporlarını değerlendirerek görüş bildirir.

 

BAP Yayın İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDEK)

MADDE 10-(1) Proje yayınlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında BAPKO'ya yardımcı olmak amacıyla anabilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle, öğretim üyeleri arasından BAPKO tarafından seçilen ve Üst Yönetici onayıyla görevlendirilen uluslararası atıf indekslerince tanımlanan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan veya güzel sanatlarda akademik yükseltme ölçütlerine uygun olan sanatsal etkinliklere katılarak ulusal ve/veya uluslararası alanda atıf yapılan üç üyeden oluşur. YİDEK üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. YİDEK kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı üzerine toplanır.

 

YİDEK’in görevleri

MADDE 11-(1) YİDEK’in görevleri şunlardır:

a) BAPKO’ya proje yürütücüleri tarafından proje yayın dilekçesi ile sunulan yayınları inceleyerek belirlenen yayın kriterlerine uygunluklarını değerlendirir.

b) Değerlendirilmesi yapılan yayınların uygunluğu hakkında BAPKO’ya görüş bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Türleri, Başvuruları, Değerlendirilmesi ve

Sonuçlandırılması

 

Proje türleri, destekleme ve araştırma projesi seçiminde dikkate alınacak ilkeler

MADDE 12-(1) Üniversitenin stratejik plan ve ilkelerine uygun olarak, üniversitenin iç yapısında yürütülecek olan Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda verilen türler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir:

a) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri(A türü proje): Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

b) Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (B türü proje) : Değişik bilimsel alanları içeren ve Üniversite içindeki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya Üniversite dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. En az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler, ayrı merkez olarak değerlendirilir, ancak fakülteler arası işbirlikleri tercih nedenidir.

c) Lisansüstü Tez Projeleri (C türü proje) : Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) kapsayan danışman öğretim üyelerinin öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

ç) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri (D türü proje): Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.

d)  Sanayi ile İşbirliği Projeleri  (E türü proje): Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.

e)  Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri  (F türü proje): Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.

f) Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri  (G türü proje) :  Üniversitenin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla yapılan projelerdir.

g) Güdümlü Projeler (H türü proje): Üniversite Yönetim Kurulu veya Üst Yönetici tarafından oluşturulan bir özel komisyonca belirlenen alanlarda, Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Birim, BAP Koordinasyon Birimi ve Merkezlerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve eğitim alt yapısını geliştirmeye yönelik projelerdir. Bu projeler bu Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine tabi değildirler.

 

Bilimsel Teşvik ve Destekler

MADDE 13-(1) BAPKO tarafından verilebilecek bilimsel teşvik ve destekler, yayın ve kongre katılım destekleri ile hızlı desteklerdir.

a) Yayın ve kongre katılım destekleri:

1) Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği:

Üniversite mensubu öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel/sanatsal çalışmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda katılım ücreti hariç yapılacak harcamaları karşılamak üzere verilen özel desteklerdir.  Destek alan araştırmacının ilgili birimince görevlendirilmesine ilişkin olarak yönetim kurulu kararının kongre başlangıç tarihinden önce alınması gereklidir. Desteklenmesine BAPKO tarafından karar verilir. Katılım gerçekleştirilmeden önce, en geç 1 (bir) ay öncesinde BAPKO ’ya özel form kullanılarak başvuruda bulunulur.  Destek için başvuruda, çalışmada görev alan Üniversite mensubu öğretim elemanlarından hangisinin destek alacağı belirtilir.

2) Yayın Destekleri:

Üniversite mensubu öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI gibi TUBİTAK tarafından tüm bilim alanları için belirlenen alan indeksleri kapsamındaki uluslararası dergilerde yaptıkları yayınların ve uluslararası kitap ve bölüm yazarlıklarının teşviki için verilen desteklerdir. Bu destekler, makalenin söz konusu dergilerde yayınından sonra, araştırmalarda  ve  bilimsel/sanatsal etkinliklerde kullanılacak talepleri  gösterir  belgelerle  birlikte  BAPKO’ya  özel  form  kullanılarak  sunulur.  Bu destekler kapsamında demirbaş, sarf, yolluk, hizmet giderleri ile kitap ve dergi (abonelik) giderleri talep edilebilir. Yayının sorumlu yazarı Üniversite mensubu ise sadece bu yazarın başvurusu ya da sorumlu yazarın yazılı vekâlet verdiği Üniversite mensubu diğer yazarlardan birisinin başvurusu dikkate alınır. Sorumlu yazar Üniversite dışından ise bu yazardan alınacak yazılı izin belgesi ile birlikte Üniversite mensubu yazarlardan birisi başvuruda bulunabilir. 

b) Hızlı Destek:

Üniversitenin öğretim elemanlarının yararlanabileceği kısa süreli, küçük bütçeli araştırma destekleridir. Bu destek için başvuruların desteklenmesine BAPKO tarafından karar verilir.

 

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 14-(1) Öğretim üyesi her yıl A türü projede yürütücü ise bir projede yardımcı araştırmacı, yürütücü değil ise iki projede yardımcı araştırmacı olarak görev alabilir. Destek alan projelerin sonuç raporlarını süresi içinde sunmayan proje yürütücüleri, bu eksiklerini tamamlamadan yeni proje önerisinde bulunamazlar.

(2) Projelerin kabulü her yıl BAPKO tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Bu takvim dahilinde proje başvurusunda bulunacak öğretim elemanları proje türüne göre uygun olan form ve bütçe tablosunu hazırlayarak BAPKO’ya sunar. BAPKO, proje önerilerinin değerlendirilme sürecini, son başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlayıp, projenin desteklenmesinin kabulü veya reddi konusunda karar verir. Değerlendirme süresi, gerektiğinde BAPKO tarafından uzatılabilir. 

(3) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen özelliklerle birlikte projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınları, yürütücünün SCI, SSCI, AHCI vb. tarafından taranan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayın sayısı, yayınlarına yapılan atıf sayısı, proje bütçesinin gerçekçiliği gibi ölçütler dikkate alınır.

(4) Proje türlerine göre başvuru ve değerlendirilmesi;

a) A Türü Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini ilgili dekanlık, yüksekokul, akademik kadrosu olan enstitü veya merkez müdürlüklerine sunar. Dekanlık, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürlükleri projeyi değerlendirilmesi için BAP Koordinasyon Birimine iletir ve proje ilgili ÖDK’den veya ihtiyaç halinde proje değerlendirmesi yapacak uzmandan görüş alınarak değerlendirilir.

b) B Türü Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP Koordinasyon Birimine sunar. Proje, BAPKO tarafından proje değerlendirmesi yapacak uzman görüşü alınarak değerlendirilir.

c) C Türü Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar. Enstitü Müdürlüğü/Tıp Fakültesi Dekanlığı, projeler hakkındaki görüşlerini birim yönetim kurulu kararı alarak BAPKoordinasyon Birimine iletir. Proje, ilgili ÖDK’den görüş alınarak BAPKO tarafından değerlendirilir.

ç) D Türü Projeler: Bu projeler ilgili Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü / Merkez Müdürlüğü aracılığı ile BAP birimi başkanlığına iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir.

d) E ve F Türü Projeler: Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP Koordinasyon Birimine sunulur; ilgili ÖDK’den görüş alınarak BAPKO tarafından değerlendirilir.

e) G Türü Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü Müdürlüğüne sunar. Başvuru FakülteYüksekokulEnstitü kurullarınca değerlendirilir. Bu kurullar, proje ile ilgili görüşü bir rapor halinde Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü aracılığıyla BAP Koordinasyon Birimine iletir ve proje doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir.

f) H Türü Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP Koordinasyon Birimine sunar. Proje, BAPKO tarafından değerlendirilir.

(5) Desteklenmesine karar verilen G türü veya tümü diğer kurumlar tarafından desteklenen F ve H türü projeler hariç destek miktarı Üst Yönetici onayı ile ilan edilir. Proje yürütücüsü ve BAP Koordinasyon Birimi tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği, Üst Yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle BAP komisyon başkanının onayına bağlı bir sözleşme hazırlanır. Proje onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde yürütücüsü tarafından imzalanmamış ise iptal edilir.  Proje yürütücüsü, bu sözleşmede yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

(6) İlgili ÖDK’den gelen proje değerlendirmeleri BAPKO’da görüşülür ve BAPKO kaynakları dikkate alınarak desteklenmesi uygun bulunan projeler oy çokluğu ile belirlenir. Gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağrılabilir.

(7)Formatına uygun hazırlanmayan ve bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirilmeye alınmayan projenin eksikliği giderilip formatına uygun hale getirilmesi ve bir ay içerisinde proje yürütücüsü tarafından müracaatı durumunda BAPKO tarafından tekrar değerlendirmeye alınabilir.

(8) Bir yürütücünün aynı anda F, G ve H türünden olan projeleri hariç birden fazla projesi, C türünde olan ikiden fazla projesi desteklenmez.

(9) Projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa, ilgili araştırma Etik Kurul onayı proje önerisi ile birlikte sunulur.

(10) Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, bir sonraki dönemde tekrar sunulabilir.      

 

Bilimsel Araştırma Projeleri’nde gelir ve ödeneklerin kullanımı

MADDE 15-(1)  Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken hazırlanan 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde BAP İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümleri uygulanır. Bu esas ve usullerde yapılacak değişiklikler de BAP Koordinasyon Biriminin iş ve işleyişinde uygulanır.

(2) Özel hesaptan ön ödeme alınarak yapılan alımlar hariç yapılacak mal ve hizmet alımına yönelik harcamalarda 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar hükümleri uygulanır. Ancak zorunlu hallerde proje yürütücüsünün isteği doğrultusunda BAPKO avans kullanımına karar verebilir.

(3)Özel hesapta izlenen tutarlar (öz gelir ve hazine yardımı), proje süresi ile sınırlı olmak üzere bilimsel araştırma projeleri için gerekli olan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları, uzman ücretleri, yolluk ve hizmet alımları tüketim malları ve malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri, yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışındaki projeler kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek burslar ile 2547 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi kapsamında doktora sonrası araştırmacı olarak istihdam edilecek sözleşmeli personelin harcamalarını karşılamak üzere kullanılır.

(4) Ön ödeme ve mahsup işlemleri “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde BAP İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”in 8. maddesine göre yapılmaktadır.

(5) Kabul edilen proje önerisinde belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı yolculukla ilgili harcama ve ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Akademik personelin bu yolculuklarda görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitünün Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük oluru gerekir. Alınacak karar ve Rektörlük olurunda harcırah ödenecek proje numarası ve başlığı, görev tarihleri, kişi adı soyadı, görev konusu bulunmalıdır.

(6)  Kabul edilen bir projenin yürütücüsü, en az bir ara raporu döneminden sonra öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek bütçe isteminde bulunabilir. Ek bütçe toplam proje destek miktarının yüzde 50’sini geçemez. İstemler BAPKO tarafından karara bağlanır.

(7)  Üniversiteden ayrılan proje yürütücülerinin yerine gerekli görüldüğü takdirde ilgili Fakülte Dekanı, Yüksekokul, Enstitü veya Merkez Müdürünün görüşü alınarak, BAPKO tarafından yeni yürütücü atanabilir.

 

Proje araç- gereçlerinin kullanımı

MADDE 16-(1)Satın alınan taşınır mallar, 28.12.2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek BAP Koordinasyon Birimi envanter kayıtlarına alınır. Bu kapsamda edinilen dayanıklı taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye taşınır teslim belgesi ile teslim edilir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. Projeler için sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti BAP Koordinasyon Birimi'ne aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. BAP Komisyonu bu tür makine ve teçhizatların başka projelerde kullanılmak üzere geri alınması ve ortak bir alanda kullanıma sunulması gibi tasarruflarda bulunmaya yetkilidir. Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve Üniversite Merkez Kütüphanesinde bulunmaması şartları aranır. Alınan kitaplar, proje sonuç raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir. İhtilaf halinde BAPKO yetkilidir.

 

Bursiyer başvuru şartları

MADDE 17-(1) Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye’de ikamet etmek.

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

 

Bursiyer seçiminde uyulacak ilkeler

MADDE 18-(1) Proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrencilere 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burs verilir.

(2) Burs miktarının üst sınırı 5102 sayılı Kanuna göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Burs miktarı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle BAPKO tarafından belirlenir.

(4) Bursiyerler için belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde, ödeme yükümlülüğü yükseköğretim kurumu tarafından yerine getirilecek olan SGK primi düşüldükten sonra, proje bütçesinden ödenir.

(5) Bir projede en fazla iki bursiyer görevlendirilebilir. Ancak projeden ayrılan bursiyer yerine aynı şartlarda yeni bir bursiyer görevlendirilebilir.

(6) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede görev alamaz ve proje yürürlüğe girdikten sonra görevlendirilen bursiyer sayısı artırılamaz.

(7) Yılı yatırım programında yer alan araştırma altyapı projelerinde beşinci fıkradaki sayı sınırlaması dikkate alınmaksızın Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile bursiyer görevlendirilebilir.

 

Projelerin hazırlanmasında genel ilkeler

MADDE 19-(1) Proje önerileri Üniversite tarafından belirlenen kurallar ışığında hazırlanmalıdır. Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizatın hizmet gerekçeleri, birim ve/veya Üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve diğer hususlar cevaplandırılarak verilmeli ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilmelidir.

 

Projede kullanılacak formlar

MADDE 20-(1) Proje başvurularında ve projelerin izlenmesinde BAPKO tarafından belirlenen formlar kullanılır. Proje Öneri Formu, proje yürütücüsü tarafından bir asıl dosya ve ekinde bir CD hazırlanarak ilgili birime sunulur.

 

Projelerin süresi ve bütçesi

MADDE 21-(1) Projelerin BAPKO tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, BAPKO’nun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilir. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç 1 (bir) ay önce BAPKO’dan gerekçeli ek süre isteyebilir. Gerektiği hallerde ÖDK’nin olumlu görüşleri alınmak suretiyle BAPKO tarafından ek süre ve ek bütçe verilebilir. Ek süre 12 ayı, ek bütçe proje bütçesinin yüzde 50’sini geçemez.

(2)Tez projeleri hariç, bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilir.

 

Sözleşme

MADDE 22-(1) BAPKO tarafından belirlenen koşullar içinde desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, o projenin yöneticileri sorumludur. Proje yürütücüsü ile BAPKO Başkanlığı arasında en geç 1 (bir) ay içinde sözleşme imzalanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan sözleşmenin Üst Yönetici veya yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle BAP Komisyon Başkanı tarafından onaylamasına bağlıdır. Proje yürütücüsü bu sözleşmede yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

 

Projelerin yürütülmesi ve izlenmesi

MADDE 23-(1) BAPKO tarafından desteklenen projeler yürürlükte bulunan Yönetmelik ve bu Yönerge hükümlerine göre BAPKO adına ÖDK’ce izlenir. Projelerde doğabilecek aksaklıklarda ve her türlü problemde çözüm için en yetkili merci BAPKO’dur.

 

Proje raporları

MADDE 24-(1) Proje çalışmalarıyla ilgili olarak proje yürütücüleri proje destek tarihinden itibaren her altı ayda bir ara rapor vermekle yükümlüdür. BAPKO projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar, ÖDK tarafından değerlendirilmek üzere BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Ara raporlarda, yapılan çalışmaların gelişme durumu, varılan ana sonuçlar, yapılan veya yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, idari ve mali bilgiler yer alır. Ara raporlar, ÖDK’ce incelenerek, gerekli görüldüğü takdirde, proje yöneticisi davet edilerek daha geniş bilgi alınır ve proje ile ilgili görüşler  her biri için alınacak kararlar ile birlikte 10 gün içinde BAPKO’ya sunulur. BAPKO, ara raporu, ÖDK’nin görüşü ile birlikte inceleyerek kabul veya reddeder. Bu amaçla gerektiğinde proje değerlendirmesi yapacak uzman görüşü de alınabilir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAPKO ’nun olumlu görüşüne bağlıdır.

(2) Proje yürütücüsü, sözleşmede belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu BAPKO tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar.

(3) Projelere kaynak aktarımına ilişkin ara raporların ve sonuç raporlarının verilme dönemleri ve süreleri proje sözleşmeleri dikkate alınarak BAPKO tarafından belirlenir.

 

Projelerin sonuçlandırılması;

MADDE 25-(1) Projelerin sonuçlandırılması, proje türüne bağlı olarak aşağıdaki şekilde yapılır.

a)A ve B türü projeler: Bu tür projelerden, Üniversite atama ve yükseltme ölçütlerinde benimsenen dergilerdeki bir bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın yapılması gerekir. Bu şekilde yapılmış bir yayın/patent varsa, sonuç raporu olarak benimsenir. Aynı yürütücünün aynı veya bir sonraki dönemde aynı kategoride ikinci bir proje alabilmesi için bu yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Bir dergi tarafından değerlendirilmesi yapılmakta olan yayın için BAPKO karar verir. Bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda BAP Koordinasyon Birimine BAPKO tarafından belirlenen formata uygun olarak sonuç raporu sunulur; ilgili ÖDK tarafından proje değerlendirmesi yapacak uzman görüşü alınarak değerlendirilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda bu yayınların bir kopyası BAP Koordinasyon Birimine gönderilir.

b) C türü projeler: Bu proje çerçevesinde desteklenen bir yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık projesi, tezin veya sanatta yeterlik (tez/sergi/proje) çalışmasının tamamlanması ile sonuçlanmış olur. Sonuç raporu olarak proje yürütücüsü tezini sunmalıdır. Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans / sempozyumlarda yayınlanması beklenir. 

c) D türü projeler: Proje yürütücüsü verilen desteğin ne şekilde sonuçlandırıldığını ve alt yapının nasıl kullanılabilir hale geldiğini gösteren bir sonuç raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunar.  Proje sonunda geliştirilmiş veya kurulmuş bulunan altyapı olanakları BAPKO tarafından yerinde incelenir.

ç) E türü projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerde, projeyi destekleyen kuruluş tarafından proje gerekçelerinin ve hedeflerinin gerçekleştiğini belirten bir belge istenir. Gizlilik aranmayan projelerin sonuçlandırılması A ve B türü projelerde olduğu gibi yapılabilir.

d) G türü projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerin sonuçlandırılması için proje yürütücüsü tarafından hazırlanan bir rapor, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kurullarına ve Rektörlüğe bağlı Birim/Merkezlere sunulur. Bu kurullar ve Rektörlüğe bağlı Birim/ Merkezler görüşlerini bir sonuç raporu halinde BAP Koordinasyon Birimine sunar.

e) H türü projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerin sonuçlandırılması için proje yürütücüsü proje bitiminde bir sonuç raporu hazırlayarak BAP Koordinasyon Birimine sunar.

 

Proje iptali

MADDE 26-(1) Aşağıdaki durumlarda BAPKO projeyi durdurabilir, yöneticinin onayını alarak araştırmacıyı değiştirebilir, proje revizyonunu isteyebilir veya iptal edebilir:

a) Projelerin, teklifte öngörülen gelişmeyi göstermemesi, amaca uygun olarak yürütülmemesi,

b) Üst üste iki ara raporunun ÖDK’ye verilmemesi,

c) Haklı ve geçerli bir neden olmadan proje yürütücüsünün bu görevi bırakması, desteklenen lisansüstü çalışmalarda projenin sağlıklı yürümesine engel olacak proje yürütücüsü veya öğrenciden birinin değişmesi,

ç) Projelerde proje yürütücüsünün ve/veya proje ekibi elemanlarının yarısından fazlasının üniversite ile ilişkilerinin son bulması,

d) Proje mali kaynaklarının kötü kullanıldığının belirlenmesi,

e) Bu maddenin (c) bendinde belirtilen lisansüstü çalışmalarda öğrencinin projeyi bırakması, öğrencinin değişmesi halinde proje yürütücüsü, dilediği takdirde projenin devamını bağımsız proje olarak sürdürmek üzere ÖDK aracılığıyla BAPKO’ya başvurabilir. Proje bütçesinde harcama yapılmadığı durumlarda proje yürütücüsü gerekçesi ile BAPKO’ya projenin iptali için başvurabilir.

(2) Projeler yürütülürken veya bittikten sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

a) Yürütülmekte olan proje BAPKO kararı ile iptal edilir,

b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

c) Yürütülen proje kapsamında etik ihlalinde bulunduğu BAPKO tarafından tespit edilenler hakkında konunun ilgili Etik Kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususu Üst Yöneticiye bildirilir. Proje ekibinde, etik kurallara uymadığı ilgili Etik Kurul tarafından tespit edilen kişi ya da kişiler 5 (beş) yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.

(3) BAPKO, projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde projeyi dondurulabilir, kapatabilir, yürütücüsünü ve araştırmacılarını değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.  Proje yürütücüsünün görevden ayrılması, ara ve /veya sonuç raporunun uyarıya rağmen zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması, bütçe ve mali koşullarda üniversiteyi ve dolayısıyla BAP kaynaklarını etkileyen bozulmalar, teknolojideki önemli değişiklikler ve benzeri diğer durumların ortaya çıkması halinde de aynı işlemler uygulanabilir. Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, bu yürütücü ile imzalanmış olan ‘Proje Destekleme Sözleşmesi’ feshedilmiş sayılır  ve yeni yürütücü ile tekrar sözleşmesi imzalanır. 

 

İptal edilecek projeler hakkında yapılacak işlemler

MADDE 27-(1) BAPKO, proje iptali görüşülürken gerekli gördüğü durumlarda ilgili ÖDK üyelerini, bilimsel ve teknik konularda bilgi almak amacıyla toplantılarına çağırabilir.

(2) Proje yürütücüsünden kaynaklanan proje iptali durumunda iptal tarihinden itibaren bir proje başvuru dönemi boyunca BAPKO tarafından desteklenen projelerde aynı yöneticiye proje yürütücülüğü görevi verilmez.

 

Telif hakları

MADDE 28-(1) Ulusal ve uluslararası dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Üniversiteden izin alınması zorunludur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Üniversiteye aittir. Her türlü yayında çalışmanın Üniversite tarafından desteklendiğinin belirtilmesi zorunludur. “(Proje No: .........., Yıl)” dipnotu yer almalıdır.

 

Proje sonuçlarının yayınlanması

MADDE 29-(1) Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a)  BAPKO tarafından desteklenen araştırma projelerinin sonuçlarından en geç üç yıl içinde ulusal/ uluslararası hakemli dergilerde en az bir adet makale veya en az bir adet kitapta bir bölüm niteliğinde yayın yapılması gerekir. 

b) Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması beklenir. 

 

Bilimsel araştırma projelerinin ve kaynak aktarımı desteklerinin YÖKSİS’e girilmesi

MADDE 30-(1) BAPKO tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilir.

(2) YÖKSİS’e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne aittir.

(3) Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

 

Uygulanacak yaptırım ve sorumluluklar

MADDE 31-(1) Süresi içerisinde sonuç raporu teslim edilmeyen, belirtilen süre içerisinde bilimsel yayın halinde yayınlanmayan, projeden hazırlanan bilimsel yayınlarda BAPKO desteği belirtilmeyen, proje yürütücüsüne ve ekibine BAPKO tarafından 1 (bir)  proje başvuru dönemi boyunca yeni proje verilmez ve proje kapsamında sağlanan cihaz, makine ve teçhizat geri alınır. Tekrarlayan fiiller ile ilgili yaptırımları BAPKO belirler.

(2) Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yürütmekten sorumludur. Yürütücü ve diğer proje görevlileri proje ödeneğinin proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararı kusuru ölçüsünde gidermekle yükümlüdür.

(3) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 32-(1)Bu Yönergede yer almayan hususlarda Yönergeye dayanak oluşturan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 33-(1) Giresun Üniversitesi Senatosunun 13/01/2017 tarih ve 2017-119/2 sayılı kararı ile kabul edilen “Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama, Değerlendirme Ve İzleme Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34-(1)Bu Yönerge, Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 35-(1)Bu Yönerge hükümleri Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato kararı

Tarih

Sayısı

09 Ekim 2020

2020-191/2

 

 

 

 

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__